Oferta Kancelarii Podatkowej

Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawno - podatkowe polegające w szczególności na:

• udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

• prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,

• sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,

• sporządzanie opinii podatkowych, pism do urzędu skarbowego,

• reprezentowaniu w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

• sporządzaniu wniosków o dotację.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca ze mami zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, pomożemu Państwu wybrać optymalne rozwiązania podatkowe.


Reprezentacja przed instytucjami

Oferujemy:

• reprezentowanie podczas kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej,

• sporządzanie wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz składek w ZUS oraz wniosków o rozłożenie zaległości na raty,

• sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych,

• sporządzanie pism procesowych w postępowaniach przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi,

• sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej,

• sporządzanie skarg, zażaleń i wniosków do wojewódzkich sądów administracyjnych,

• sporządzanie skarg kasacyjnych,

• reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

• przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Optymalizacja podatkowa

Oferujemy usługę w zakresie optymalizacji podatkowej, pozwalającej obniżyć wysokość obciążenia podatkowego za pomocą legalnych środków prawnych. 

Wykorzystując przewidziane prawem podatkowym możliwości doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo prawne naszym Klientom przy optymalnym wykorzystaniu płynących z unormowań krajowych i międzynarodowych korzyści podatkowych. 

Monitorujemy i analizujemy obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe, aby efektywnie wykorzystać je w realnej działalności biznesowej naszych Klientów.


Usługi księgowe

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe w szczególności:

• analizę źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustaw podatkowych,

• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

• prowadzenie księgi przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

• prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),

• rozliczenia dewizowe (eksport-import, deklaracje Intrastat, WNT, WDT

• zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu),

• obliczanie należnych zaliczek dla celów podatku dochodowego,

• sporządzanie deklaracji.


Obsługa płacowo - kadrowa

W ramach obsługi płacowo – kadrowej oferujemy:

• sporządzanie umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami,

• naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• opracowywanie oraz dostarczanie rozliczeń i deklaracji do US i PFRON.

• ewidencjonowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

• przygotowywanie rozliczeń rocznych pracowników,

• sporządzanie świadectw pracy,

• wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

• opracowywanie raportów i analiz w sprawie wynagrodzeń.


Rozliczenia z ZUS

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach usługi rozliczenia z ZUS, w szczególności:

• zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

• prowadzenie rozliczeń składek ZUS,

• sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i raportów.